top of page

Algemene Voorwaarden

 

Openingstijden
De openingstijden staan vermeld op onze website www.motionfactors.nl

 

Contact
Telefonisch zijn wij bereikbaar op nummer 06-23384911. Buiten de openingstijden kunt u
inspreken op onze voicemail of mailen naar info@motionfactors.nl Er wordt dan zo spoedig
mogelijk contact opgenomen met u.

 

Tarieven
Wij hebben geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Om zeker te weten of uw
verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om
contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De lijst met tarieven staat vermeld op onze
website.

 

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van
toepassing, de verwijsbrief. Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het
gaat.
Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid,
hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Er
wordt met u een afspraak gemaakt voor een screening en een intake. De eerste 20 minuten van
de afspraak zal bestaan uit de screening, om te kijken of u met uw klachten bij de
fysiotherapeut aan het juiste adres bent of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. De
verdere informatie over de directe toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) kunt u vinden op de
website.

 

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak?
Bij de eerste afspraak neemt u mee:
• Eventueel de verwijsbrief
• Uw ziektekostenverzekering gegevens
• Geldig identiteitsdocument
• Handdoek

 

U neemt plaats in de wachtkamer en u wordt door de fysiotherapeut opgehaald. De
fysiotherapeut checkt uw persoonsgegevens die tijdens de aanmelding genoteerd zijn en
maakt een behandeldossier aan. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. In
de meeste gevallen wordt dit gesprek gevolgd door een (lichamelijk) onderzoek. Tijdens het
onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer
30 minuten in beslag nemen.
Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden.
In dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen
worden besproken met u. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.
Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een
behandeling zal gemiddeld 30 minuten bedragen.
Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de
afgesproken behandeling gemeld te worden.
Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd
worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

 

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister van het KNGF (CKR, Centraal Kwaliteit Register).

Privacy
Elke locatie beschikt over afgesloten behandelruimte waardoor indien gewenst uw privacy is
gewaarborgd.

Waarneming
Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord werken wij in teams, om de
continuïteit te waarborgen tijdens vakantie, studie, of ziekteverzuim. Wanneer door
omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk de
behandeling overgenomen door een andere fysiotherapeut.

Stagiaires
Wij bieden studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen bij
ons. Het kan zijn dat er tijdens de behandeling, met uw goedkeuring, een stagiaire meekijkt of
een (deel) behandeling uitvoert.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij
van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht wilt nemen en zorgt
voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw
fysiotherapeut, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of bij het secretariaat en een
klachtenformulier invullen. Ook kunt u via de website, onder het kopje “Contact” uw
klacht melden. Er zal contact met u opgenomen worden om te zoeken naar een oplossing voor
uw klacht. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

 

Privacyreglement
Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een
registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet
Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het
doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de
gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.
Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

 

Reglement
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de
bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy
reglement.

 

Onderstaand is het reglement weergegeven:
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen
toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de
waarnemers, andere fysiotherapeuten binnen het team, eventuele stagiaires en administratieve
krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
• U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat
gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te
wijzigen.
• Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier
opgeslagen.
• Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk
herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u
daarvoor toestemming heeft verleend.
• Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
• Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de
hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
• Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat,
kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

 

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst
tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren
geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in
rekening worden gebracht.
- Behandelingen en consulten rekenen wij graag af per PIN of á contant. Vergoeding van de
behandeling in mijn praktijk kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt hiervoor
een factuur van ons. Afhankelijk van uw type verzekering, restitutie of natura, ontvangt u van
uw verzekeraar (een deel van de) kosten terug. Het kan betekenen dat de vergoeding niet
volledig de kosten dekt. Kijkt u hier zelf de voorwaarden van uw zorgverzekeringspolis op na.
- U bent er te allen tijde er zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan,
ongeacht hoe u verzekerd bent.
- Betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan.
Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan zijn wij gerechtigd, na aanmaning, over de
verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te
brengen.
- Als u in gebreke blijft na de aanmaning, hebben wij het recht incassomaatregelen te nemen.
Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de
buitengerechtelijke kosten) komen voor uw rekening in dat geval. De incassokosten bedragen
minimaal 15% over de eerste Euro 2.500. Over de volgende Euro 2.500 zijn de minimale
incassokosten 10% vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00
exclusief omzetbelasting.

 

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

 

Niet roken
Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

 

Niet reanimeren
Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een nietreanimeren-verklaring.

Indien reanimatie nodig is, zijn we dat in alle gevallen verplicht te
doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u
aanvragen bij:

 

• De Nederlandse Hartstichting (www.hartstichting.nl)
• Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (www.nvve.nl)
Actueel nieuws

 

Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website
www.motionfactors.nl

bottom of page